Nowoczesna szkoła

W Szkole Podstawowej nr 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu dominują uczniowie ze średniej klasy. Ich rodzice oczekują nauczania atrakcyjnymi metodami, obecności najnowszych trendów. Nauczyciele starają się sprostać wysokim oczekiwaniom i zarazem promować wartości istotne dla szkoły takie jak tolerancja, otwartość, szacunek dla każdego człowieka, tym bardziej, że w każdej klasie mamy uczniów migrantów (głównie z Ukrainy), z deficytami i problemami (głównie ADHD, Zespół Aspergera i autyzm). Reforma edukacji zaowocowała zmianami (nowe klasy 7 i 8, nowi nauczyciele 1/3 zespołu, wzrost liczny uczniów ze SPE), które zaostrzyły problemy i uświadomiły konieczność wzmocnienia kompetencji liderskich zespołu kierowniczego. Tworzenie atrakcyjnego
środowiska uczenia się jest dla nas tym większym wyzwaniem, że szkoła pracuje na dwie zmiany, w sąsiedztwie są placówki nie mające problemów lokalowych, w nowoczesnych budynkach oraz z powodu ruchu nauczycieli, który osłabił jakość współpracy nauczycieli. SP61 jest w fazie rekonstruowania swojego zespołu i tożsamości. Od dwóch lat pracujemy nad rozwojem kompetencji kluczowych u uczniów, poszukując nowych metod pracy dostosowanych do zmieniających się potrzeb uczniów (oraz nowych w szkole klas 7 i 8). Ostatni rok ujawnił także nasze niedostateczne przygotowanie do pracy z uczniami ze SPE (migranci, deficyty) mimo uczestnictwa w kursach teoretycznych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+ KA1, POWER oraz wdrażania i popularyzacji ich efektów https://nowoczesnaszkola61.blogspot.com/.
 
Projekt "Nowoczesna szkoła" Szkołą Podstawowa nr 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu zrealizuje od
01.06.2019 do 31.05.2021w celu:
 
1. Poprawy jakości zarządzania.
2. Poprawy jakości nauczania poprzez wdrożenie nowych metod i narzędzi pracy z uczniami (np. metoda projektu, nowe aplikacje TIK, programowanie, nauczania przez praktyczne działania, wykorzystania teorii inteligencji wielorakich, CLIL, robotyki)
3. Zintegrowanie uczniów ze SPE w zespołach klasowych.
4. Promowanie wartości europejskich poprzez rozwijanie zainteresowania innymi kulturami i rozwój współpracy międzynarodowej.
5. Motywowanie do nauki języków obcych.
6. Modernizacji przestrzeni edukacyjnej.
 
Uczestników wybrano zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników Mobilności Zagranicznych, to:
 
Dyrektor szkoły (D), wicedyrektor (W), Pedagog, który przyjmie rolę Koordynatora projektu (K), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i geografii (G), nauczyciel techniki, informatyki w klasach 4-8 i początkujący oligofrenopedagog (I), wychowawca świetlicy i początkujący oligofrenopedagog (S).
 
Wszyscy posiadają znajomość języka angielskiego na poziomi minimum B1, są liderami wdrożeń i (poza W) uczestniczyli we wcześniejszych projektach Erasmus+KA1 szkoły.
 
W ramach projektu zaplanowano następujące mobilności:
1. Kurs doskonalący "School leadership and education innovation" 04-08.11.2019 (D) organizowany
w Brukseli przez Gariano Alessandro.
2. Dwa job shadowingi w Hiszpańskich szkołach po 5 dni w czasie ferii zimowych 10-23.02.2020 - w
Colegio Santa Maria, Madryt (W, G, S) oraz Colegio Don Bosco de Cabezo de Torres koło Murcji (D, I, K).
3. Teaching assignment w Ceip San Bartolome, San Bartolome-Orihuella 5 dni wrzesień-październik
2020 (D).
 
W ramach realizacji projektu zakładamy między innymi:
1. Przygotowanie koncepcji pracy szkoły długoterminowej oraz tej na kolejne 5 lat w oparciu o idee przywództwa edukacyjnego, kształcenie kompetencji kluczowych i propagowanie wartości europejskich, wdrożenie innowacyjnych metod pracy. Rewizja systemu wartości, misji, wizji szkoły we współpracy z nauczycielami.
2. Wdrożenie metody projektu.
3. Wdrożenie nowych aplikacji TIK, programowania, robotyki, wykorzystanie pracowni komputerowej na różnych przedmiotach (1 uczeń na 1 komputer).
4. Zapoznanie się z nowymi metodami i narzędziami pracy i ich prezentacja pozostałym nauczycielom SP61, np. metody Singapurskiej i nauczania przez praktyczne działania, wykorzystania teorii inteligencji wielorakich, CLIL, robotyki w SP61 (po prezentacjach metod).
5. Wdrożenie narzędzi wspierających integrację do zespołu klasowego uczniów ze SPE,
6. Organizację Dnia Języków, Dnia Hiszpańskiego, Dnia Projektu, Żywej Biblioteki.
7. Realizacja projektu eTwining, pozyskanie partnerów do kolejnych projektów Erasmus+KA1 i KA2,
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów POWER.
8. Przygotowanie ewentualnych rekomendacji do rozbudowy szkoły i przeorganizowanie przestrzeni
edukacyjnej.
 
Zakładamy oddziaływanie projektu na:
 
>wszystkich nauczyciele SP61 dzięki prezentacjom, szkoleniom wdrożeniowym, praktykom współpracy;
>uczniów ich rodziców - eTwinnig, KA2, PMU Power, realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki w tym obszarze, ciekawsze zajęcia, nowe metody;
>nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczących w naszych szkoleniach, korzystający z materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach tego projektu;
>szkoły partnerskie z Hiszpanii - dzięki wzajemnemu uczeniu się.