Godziny pracy pedagoga i psychologa 2018-2019

 Godziny pracy pedagoga szkolnego 

  • pon. 9-12:30
  • śr. 11:00 - 14:30
  • pt. 7:30- 11:30
Godziny pracy psychologa szkolnego
  • wt. 8:00 - 12:00
  • śr. 8:00 - 12:00
  • pt. 8:00 - 11:00
- od tego roku jest nowy pedagog szkolny Alicja Stopińska.