Erasmus+KA1

Nasza szkoła ponownie będzie realizować przygotowany przez dyrektora projekt Erasmus+KA1, dzięki któremu nasi nauczyciele będą rozwijać swoje kompetencje za granicą. To już nasz 5 wygrany projekt tego typu. Ten został wyjątkowo wysoko oceniony na 100% punktów.
 
Wniosek numer: 2019-1-PL01-KA101-062847
Tytuł: Nowoczesna szkoła

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2019.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 100 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 11514 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

W załączeniu przesyłamy ocenę wniosku. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w Przewodniku po programie.

1. Adekwatność projektu
[ 30 / 30pkt. ]Komentarz: Projekt w pełni odnosi się do priorytetów i celów akcji. Potrzeby szkoły oraz jej cele rozwojowe   zostały konkretnie opisane. Wniosek przedstawia spójny plan działań na linii priorytety akcji- potrzeby szkoły-cele EPRS - działania projektowe - rezultaty.  Zaplanowane  rożnego typu mobilności dobrano zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli,  pomogą one  w realizacji celów i przyczynią się  do  polepszenia jakości nauczania i zarządzania w wnioskującej szkole. Może też mieć wpływ na innych nauczycieli, dyrektorów z lokalnych i ogólnopolskich szkół ( dzięki działaniom dyrektora szkoły). Widać, że projekt jest kontynuacją  innowacyjnych działań podejmowanych przez szkołę.

2. Jakość planu projektu i jego realizacji
[40 / 40 pkt.] Komentarz: Zaplanowano szczegółowo  wszystkie etapy projektu .  Zaproponowany sposób zarządzania projektem, kompetencjami kluczowych osób zaangażowanych  w projekt   oraz doświadczenie szkoły w projektach międzynarodowych ( w tym etwinning) umożliwią  efektywną realizację  projektu. EPRS jest klarowny. Wybrane konkretne typy  mobilności spójne są z potrzebami szkoły  i nauczycieli  oraz z założeniami EPRS. Na uwagę zasługuje różnorodność szkoleń- metodyczne, teaching assigment oraz job shadowing. Szkoły partnerskie odpowiadają profilowi szkoły wnioskującej i jej  potrzebom.   Opisany  proces rekrutacji uczestników jest przejrzysty i pozwolił na wyłonienie osób zgodnie z potrzebami szkoły .  Przewidziano listę rezerwową  uczestników. Zaplanowane przygotowanie do mobilności jest zadowalające . Zaproponowane monitorowanie postępów  uczestników w trakcie mobilności jest wystarczające.  Zaplanowano bieżące  kompleksowe wdrażanie i upowszechnianie   efektów mobilności ( w tym  etwinning) . W celu walidacji efektów uczenia się  wykorzystane będzie Europass Mobility

3. Wpływ i upowszechnianie 

[30 / 30 pkt.] Komentarz: Opisano  przejrzyście wpływ  projektu  na uczestników mobilności, szkołę i na środowisko lokalne. Wpływ ten jest spójny z celami EPRS, znaczący i realistyczny.  Zaplanowano efektywną  ewaluację projektu  z wykorzystaniem różnych narzędzi. Zaproponowano skuteczne promowanie projektu oraz  upowszechnianie jego rezultatów  w szkole macierzystej oraz poza nią  - na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.  Opisano konkretne działania wdrażające efekty szkoleń.

4. Ogólne uwagi do wnioskodawcy

Komentarz: Wniosek opracowany klarownie i konkretnie , zawiera wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania.

Projekt przemyślany, spójny w swoich założeniach. Szkolenia o różnych formach adekwatnie dobrane do potrzeb szkół i celów EPR. Zaplanowano szczegółowo wszystkie etapy projektu, zaproponowano efektywne zarządzanie projektem, jego monitorowanie, wdrażanie i ewaluację. Projekt  z pewnością może przyczynić się do ulepszenia procesu nauczania  i zarządzania w  wnioskującej szkole oraz poza nią.