Lista uczniów zapisanych do klasy pierwszej.

Drodzy Rodzice 

Dnia 1 kwietnia na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych. Prosimy o niegromadzenie się pod szkołą.1. Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I:

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(poz. 530) - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych musi również nastąpić na stronie internetowej jednostki biorącej udział w rekrutacji.
Proszę zatem o zabezpieczenie środków i kadry, aby w dniu upublicznienia wyników  - 01.04.2020 r o godzinie 12:00 listy znalazły się na Państwa stronach internetowych.

Informacja

Szkoła pozostanie zamknięta do 25 marca 2020 r.

Procedury

Procedury w zakresie postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia

na terenie SP nr 61 we Wrocławiu koronawirusa SARS-CoV-2

1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów typu: gorączka, kaszel, duszności, należy:

  1. chore dziecko natychmiast odizolować; miejsce odizolowania – gabinet pielęgniarki;

we wtorki i czwartki uczniem zajmuje się pielęgniarka, w pozostałe dni tygodnia -wychowawca klasy, w przypadku jego nieobecności na terenie szkoły , dzieckiem opiekuje się pedagog/psycholog/wyznaczony nauczyciel ze świetlicy,

  1. zawiadomić telefonicznie rodziców / prawnych opiekunów dziecka,

  2. do czasu przyjazdu rodziców / prawnych opiekunów obserwować dziecko, skontrolować temperaturę ciała,

  3. osoba zajmująca się dzieckiem powinna zachować środki bezpieczeństwa ( jednorazowe rękawiczki, maseczka ochronna ),

  4. w czasie oczekiwania na przyjazd rodzica / prawnego opiekuna i w zależności od stanu dziecka przeprowadzić z nim wywiad w sprawie jego potencjalnego kontaktu z osobą zarażoną/ chorą ( np. wyjazd dziecka lub osób z jego otoczenia do krajów występowania koronawirusa ),

  5. w sytuacji, gdy z wywiadu z dzieckiem wynika, że ono samo lub ktoś z jego otoczenia przebywał na terenach wzmożonej aktywności koronawirusa a dziecko ma niepokojące objawy, dyrektor szkoły telefonicznie zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

2. Rodzic chorego ucznia jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania szkoły o stanie zdrowia dziecka i diagnozie lekarskiej.

3. Rodzic ucznia powracającego do szkoły po chorobie powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.

4. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy maja objawy chorobowe typu gorączka, kaszel, katar, powinni skonsultować się z lekarzem i do czasu ustąpienia w/w objawów pozostać na zwolnieniu lekarskim.

5. Do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej, dyrektor szkoły nie będzie udzielał zgody na:

  1. wyjścia klasowe poza teren placówki

  2. przeprowadzenie na terenie placówki imprez szkolnych i międzyszkolnych

  3. wycieczki poza miasto,

  4. wyjazdy finansowane ze środków unijnych może odwołać wyłącznie FRSE oraz Departament Edukacji.

6. Dyrektor szkoły, w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników, ma prawo wydać decyzję o czasowym zamknięciu placówki.

7. Dyrektor szkoły jest zobligowany do wdrożenia zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe.

Dnień otwarty - odwołany!

W związku z zaleceniami Departamentu Edukacji odnoszącymi się do wzrostu zagrożenia zakażenia koronowirusem, dyrektor szkoły SP 61 podjął decyzję o odwołaniu dnia otwartego, który miał się odbyć w szkole w piątek, 6 marca br.